Про проведення річних загальних зборів Товариства 23 квітня 2014 року

ШУ "Покровське"

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське», ідентифікаційний код 13498562, яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька область, м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, буд. 1-А повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

 

Дата та час проведення Зборів: 23 квітня 2014 року о 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: вул. Восточна, буд. 108, (актовий зал Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське») смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область.

Час початку реєстрації учасників Зборів: 23 квітня 2014 року о 07 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 23 квітня 2014 року о 09 год. 15 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 23 квітня 2014 року о 10 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: вул. Восточна, буд. 108, (2 поверх будівлі АПК Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське») смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 16 квітня 2014 року.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

2. Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

8. Внесення змін до Статуту Товариства.

9. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства.

10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

 

Основні показники фінансово - господарської діяльності за 2013 рік, тис. грн.

Найменування показника

                      Період

        звітний

   попередній

Усього активів

   6 503 538

   6 316 770

Основні засоби

   3 932 234

   3 328 094

Довгострокові фінансові інвестиції

           6 912

           6 944

Запаси

       608 116

      722 019

Сумарна дебіторська заборгованість

         95 883

       170 110

Грошові кошти та їх еквіваленти

           2 737

            1 223

Нерозподілений прибуток

    1 452 614

     1 303 921

Власний капітал

    2 055 987

     2 147 148

Статутний капітал

       212 134

        212 134

Довгострокові зобов’язання

       880 437

        824 971

Поточні зобов’язання

    3 567 114

      3 344 651

Чистий прибуток (збиток)

        (93 693)

        331  810

Середньорічна кількість акцій (шт.)

848 535 009

  848 535 009

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

                    0

                   0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

                    0

                   0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

            9 186     

           9 691

 

 

Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі :

  • документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника
  • довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

 

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбудеться за адресою: вул. Восточна, буд. 108, (2 поверх будівлі АПК Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське», кабінет юридичного відділу) смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область, у робочі дні з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – заступник директора з правових питань Тришкін Дмитро Володимирович.

Телефони для довідок : (0623) 595-315

 Адреса веб-сторінки Товариства в мережі Інтернет: http://pokrovskoe.com.ua

 

 

Наглядова рада ПАТ «ШУ «Покровське» 

2014-03-27 16:15