Про зміни до порядку денного проведення загальних зборів Товариства

 

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське»,  ідентифікаційний код 13498562, яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька область, м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, буд. 1-А, (надалі Товариство) повідомляє про зміни до порядку денного загальних зборів Товариства (надалі – Збори), внесені шляхом включення нових питань. Дата проведення Зборів: 25 лютого 2013 року о 10 год. 00 хв. Повідомлення про проведення Зборів опубліковане в офіційному друкованому виданні НКЦПФР  «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 251(1504) від 29 грудня 2012 року.

Зміни до порядку денного:

 1. Про вчинення Товариством значних правочинів: договорів забезпечення (поруки, іпотеки, застави рухомого майна, відступлення/застави майнових прав по контрактах, застави прав щодо коштів на банківських рахунках, договорів про право договірного списання тощо) за кредитним договором (позики) на передекспортне фінансування та інших пов'язаних з цим документів фінансового характеру (надалі – "Фінансові Документи").
 2. Про уповноваження особи на укладення від імені Товариства Фінансових Документів та вчинення інших пов’язаних дій.
 3. Про схвалення рішення про надання Товариством забезпечення (поруки та/або іншого забезпечення) для забезпечення виконання всіх платіжних зобов’язань іноземної пов’язаної особи, спеціально створеної іноземної компанії або іншої іноземної компанії (надалі – «Емітент») за (і) борговими цінними паперами (облігаціями) Емітента (надалі – «Облігації»), що плануються до випуску та розміщення Емітентом на міжнародних ринках капіталу в межах програми випуску та обслуговування Облігацій, із загальним лімітом не більше 500 (п’ятсот) мільйонів доларів США, процентною ставкою не більше 12% річних і термінами погашення не більше 5 років, а також на інших умовах, передбачених відповідними Облігаціями, та (іі) договором про довірче управління між Емітентом та Товариством та/або іншими особами у зв’язку з запровадженням програми з випуску та обслуговуванням випуску Облігацій (надалі – «Договір про Довірче Управління»); а також схвалення рішення про укладання Товариством будь-яких інших договорів і документів, які повинні укладатися або підписуватися Товариством згідно з або у зв’язку з запровадженням програми з випуску та обслуговуванням випуску Облігацій, включаючи, але не обмежуючись, дилерський договір, кредитний договір з Емітентом або з особою, пов’язаною з Емітентом або з особою, пов’язаною з Товариством, або з іншим прийнятним для Товариства кредитором, на умовах, які відповідають умовам, передбаченим відповідними Облігаціями, розрахунково-агентський договір, договір про підписку, агентський договір; та схвалення рішення про укладення та підписання Товариством будь-яких інших договорів з метою забезпечення виконання зобов’язань Емітента за Облігаціями та за Договором про Довірче Управління, а також схвалення рішення про здійснення та виконання Товариством будь-яких зобов’язань та операцій за такими договорами (надалі разом «Договори щодо випуску та обслуговуванням випуску Облігацій»).
 4. Про обрання особи уповноваженої на підписання Договорів щодо випуску та обслуговування випуску Облігацій.
 5. Про визнання Положення про генерального директора Товариства таким, що втратило чинність.
 6. Про затвердження Положення про директора Товариства.
 7. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства.
 8. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори Товариства.
 9. Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію Товариства.
 10. Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок викупу  й обов’язковість викупу Товариством випущених ним акцій та також про порядок придбання акцій у результаті придбання контрольного пакету акцій.
 11. Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок затвердження значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість Товариства.

 

 

 

                                                           Наглядова рада ПАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ»

2013-02-14 12:00