Про проведення загальних зборів Товариства 24 квітня 2013 року

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське», ідентифікаційний код 13498562, яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька область, м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, буд.  1-А повідомляє  про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

 

Дата та час проведення  Зборів: 24 квітня 2013 року о 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: вул. Восточна, буд. 108, (актовий зал Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське») смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область.

Час початку реєстрації учасників Зборів: 24 квітня 2013 року об 07 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 24 квітня 2013 року о 09 год. 15 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 24 квітня  2013 року о 10 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: вул. Восточна, буд. 108, (2 поверх будівлі АПК Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське») смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 18 квітня 2013 року.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування:

 1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
 2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012рік.
 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
 7. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 8. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 9. Про затвердження умов договорів із  членами Ревізійної комісії Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства.
 10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.

 

Основні показники фінансово - господарської діяльності за 2012 рік, тис. грн.

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

5 810 980

4 985 293

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2 706 328

2 344 869

Довгострокові фінансові інвестиції

6 944

6 944

Запаси

722 482

425 079

Сумарна дебіторська заборгованість

201 642

319 095

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 223

1 073

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1 571 402

1 195 410

Власний капітал

1 826 169

1 444 096

Статутний капітал

212 134

212 134

Довгострокові зобов’язання

158 521

219 823

Поточні зобов’язання

3 757 374

3 229 428

Чистий прибуток (збиток) 

382 074

121 625

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

848 535 009

848 535 009

Кількість власних акцій, викуплених  протягом звітного періоду

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп  власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

9 353

9 057

 

 

 

Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі :

 • документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника
 • довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбудеться за адресою: вул. Восточна, буд. 108, (2 поверх будівлі АПК Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське», кабінет юридичного відділу) смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область, у робочі дні з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – заступник генерального директора з правових питань Тришкін Дмитро Володимирович.

Телефони для довідок : (0623) 595-315

 

Наглядова рада ПАТ «ШУ «Покровське»

2013-03-25 14:45