Про проведення річних загальних зборів Товариства 17 квітня 2015 року

ШУ Покровское

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське», ідентифікаційний код 13498562, яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька область, м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, буд.  1-А повідомляє  про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

 

Дата та час проведення  Зборів: 17 квітня 2015 року о 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: вул. Восточна, буд. 108, (актовий зал Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське») смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область.

Час початку реєстрації учасників Зборів: 17 квітня 2015 року о 07 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 17 квітня 2015 року о 09 год. 15 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 17 квітня  2015 року о 10 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: вул. Восточна, буд. 108, (2 поверх будівлі АПК Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське») смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 13 квітня 2015 року.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування:

 1. Обрання  лічильної  комісії  Зборів Товариства.
 2. Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
 3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.  Прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
 6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за 2014 рік з  урахуванням вимог,  передбачених законом.
 7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
 8. Внесення змін до Статуту Товариства.
 9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

 

Основні показники фінансово - господарської діяльності за 2014 рік, тис. грн.

Найменування показника

                      Період

        звітний

   попередній

Усього активів

612 6197

6 506 984

Основні засоби

 3 409 430

3 932 234

Довгострокові фінансові інвестиції

 6 912

6 912

Запаси

441 944

608 116

Сумарна дебіторська заборгованість

68 746

93 358

Грошові кошти та їх еквіваленти

 6 484

 2 737

Нерозподілений прибуток

 791 811

1 451 433

Власний капітал

 1 275 537

 2 054 806

Статутний капітал

 212 134

212 134

Довгострокові зобов’язання

 777 129

 880 437

Поточні зобов’язання

 4 073 531

3 571 741

Чистий прибуток (збиток) 

 (877 159)

(93 914)

Середньорічна кількість  акцій  (шт.)

 848 535 009

 848 535 009

Кількість власних акцій, викуплених  протягом  періоду (шт.)

            -

           -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп  власних акцій протягом періоду

            -

           -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

 8 325

9 186

 

 

Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі :

 • документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника
 • довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбудеться за адресою: вул. Восточна, буд. 108, (2 поверх будівлі АПК Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське», кабінет юридичного відділу) смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область, у робочі дні з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – заступник  директора з правових питань Тришкін Дмитро Володимирович.

Телефони для довідок : (0623) 595-315

            Адреса веб-сторінки Товариства в мережі Інтернет:  http://pokrovskoe.com.ua

 

 

Наглядова рада ПАТ «ШУ «Покровське» 

2015-03-20 17:00