Про проведення річних загальних зборів Товариства 21 квітня 2016 року

ШУ Покрвоское

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське», ідентифікаційний код 13498562, яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька область, м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, буд.  1-А повідомляє  про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

 

Дата та час проведення  Зборів: 21 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: вул. Восточна, буд. 108, (актовий зал Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське») смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область.

Час початку реєстрації учасників Зборів: 21 квітня 2016 року о 07 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 21  квітня 2016 року о 09 год. 15 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 21 квітня  2016 року о 10 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: вул. Восточна, буд. 108, (2 поверх будівлі АПК Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське») смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 17 квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

 1. Обрання  лічильної  комісії  Зборів Товариства.
 2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
 3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.  Прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2015 рік з  урахуванням вимог,  передбачених законом.
 7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
 11. Про припинення повноважень членів  Ревізійної комісії Товариства.
 12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 13. Про Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
 14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
 15. Про внесення змін до Статуту Товариства.
 16. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.
 17. Про схвалення збільшення ліміту кредитної лінії за договором про відкриття кредитної лінії №37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012р.
 18. Про схвалення укладення договору поруки з ПАТ «Ощадбанк» за зобов’язаннями  ПрАТ «ДМЗ» перед ПАТ «Ощадбанк» (договір про відкриття кредитної лінії №37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012р. з усіма змінами і доповненнями) з граничним лімітом фінансової поруки.

Основні показники фінансово - господарської діяльності за 2015 рік, тис. грн.

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

6 174 735

6 057 315

Основні засоби

4 187 516

3 411 215

Довгострокові фінансові інвестиції

7 064

 6 912

Запаси

507 659

393 415

Сумарна дебіторська заборгованість

446 811

70 932

Грошові кошти та їх еквіваленти

38 657

 6 484

Нерозподілений прибуток

151 894

764 138

Власний капітал

577 511

1 247 864

Статутний капітал

212 134

 212 134

Довгострокові зобов’язання

1 044 119

 776 608

Поточні зобов’язання

4 553 105

4 032 843

Чистий прибуток (збиток) 

(499 531)

 (876 426)

Середньорічна кількість  акцій  (шт.)

848535009

 848535009

Кількість власних акцій, викуплених  протягом  періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп  власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7337

 8325

 

Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі :

документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника

довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбудеться за адресою: вул. Восточна, буд. 108, (2 поверх будівлі АПК Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське», кабінет юридичного відділу) смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область, у робочі дні з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – заступник  директора з правових питань Тришкін Дмитро Володимирович.

Телефони для довідок : (0623) 595-315

            Адреса веб-сторінки Товариства в мережі Інтернет:  http://pokrovskoe.com.ua

Наглядова рада ПАТ «ШУ «Покровське»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано в Відомостях НКЦПФР №53(2307) від 18.03.2016 року.

 

2016-03-18 15:00