Про проведення річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське» 21 квітня 2017 року.

ШУ "Покровское"

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське» (надалі -
Товариство), ідентифікаційний код 13498562, яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька область,
м. Покровськ, пл. Шибанкова, буд. 1-А повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства
(надалі - Збори).
Дата та час проведення Зборів: 21 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв.
Місце проведення Зборів: вул. Восточна (вулиця Східна), буд. 108, (актовий зал Публічного акціонерного
товариства «Шахтоуправління «Покровське») смт. Удачне, Покровський р-н, Донецька область.
Час початку реєстрації учасників Зборів: 21 квітня 2017 року о 07 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 21 квітня 2017 року о 09 год. 15 хв.
Дата та час відкриття Зборів: 21 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв.
Місце реєстрації учасників Зборів: вул. Восточна (вул. Східна), буд. 108, (2 поверх будівлі АПК Публічного
акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське») смт. Удачне, Покровський р-н, Донецька область.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 17 квітня 2017 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Наглядової ради.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків
Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2016 рік з
урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства,
встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з
членами Наглядової ради Товариства.
11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом
не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
Проект рішення:
1.Обрати лічильну комісію Зборів Товариства у складі: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії,
Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії, Москвіта Ольга Вікторівна - член лічильної комісії,
Ларіонова Марина Володимирівна -- член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати
припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

2. Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
Проект рішення:
2. Затвердити звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Наглядової ради.
Проект рішення:
3.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків
Ревізійної комісії.
Проект рішення:
4.Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2016 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
5.Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2015 рік з
урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення:
6. У зв’язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2016 рік, розподіл прибутку
Товариства за 2016 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2016 рік покрити
за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв`язку з наявними збитками дивіденди за 2016 рік не
нараховувати та не виплачувати.

7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
Проект рішення:
7. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
8. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Кожушка Олега Денисовича - голови
Наглядової ради, Яйцова Олександра Олексійовича, Гребенюка Сергія Дмитровича, Юшкова Євгена
Олександровича, Крамарової Світлани Ігорівни - членів Наглядової ради.

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:
Кожушок Олег Денисович
Яйцов Олександр Олексійович
Гребенюк Сергій Дмитрович
Юшков Євген Олександрович
Крамарова Світлана Ігорівна

10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства,
встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами
Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
10. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради
Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради
Товариства на затверджених умовах, директора Товариства – Головка Юрія Івановича.

11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом
не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Проект рішення:
11. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ШУ «Покровське»
у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення,
тобто до 20.04.2018 року включно:
характер правочинів – продаж та/або поставка вугільної продукції, гранична сукупна вартість правочинів 5 000 000 000 гривень;
характер правочинів – купівля горно-шахтного обладнання, гранична сукупна вартість правочинів 3 000 000 000 гривень.
 

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а директора або іншу особу уповноважену на це довіреністю, виданою директором, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

 

Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі: документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника; довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбудеться за адресою: вул. Восточна (вулиця Східна), буд. 108, (2 поверх будівлі АПК Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське», кабінет юридичного відділу) смт. Удачне, Покровський р-н, Донецька область, у робочі дні з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – директор Головко Юрій Іванович. Телефони для довідок : (0623) 595- 315. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://pokrovskoe.com.ua

Наглядова рада ПАТ «ШУ «Покровське»

2017-03-20 10:00