Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ»

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»,

ідентифікаційний код 13498562, яке знаходиться за адресою: Україна, 85300, Донецька область,

місто Покровськ, площа Шибанкова, будинок 1А (надалі - Товариство) повідомляє про проведення

позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори)

 

Дата та час проведення Зборів: 26 січня 2021 року о 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: Україна, 85300, Донецька область, м. Покровськ, вулиця Захисників України, буд. 31 (другий поверх, актовий зал адміністративного корпусу ПрАТ «АП «УКРБУД»).

Час початку реєстрації учасників Зборів: 26 січня 2021 року о 9 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 26 січня 2021 року о 9 год. 45 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 26 січня 2021 року о 10 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: Україна, 85300, Донецька область, м. Покровськ, вулиця Захисників України, буд. 31 (другий поверх, актовий зал адміністративного корпусу ПрАТ «АП «УКРБУД»).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 20 січня 2021 року.

 

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про призначення (обрання) суб’єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб’єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.

 

Порядок денний та проекти рішень

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

 

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

  • Миропольцева Катерина Сергіївна - голова лічильної комісії;
  • Ковальова Олена Сергіївна - член лічильної комісії;
  • Пишна Вікторія Григорівна - член лічильної комісії;
  • Сачко Данило Романович - член лічильної комісії.

 

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії одночасно із закінченням (закриттям) цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

Проект рішення:

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових Загальних зборів акціонерів

Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

 

2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1) Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

3) Про призначення (обрання) суб’єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб’єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.

2.3. Голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

 

3. Про призначення (обрання) суб’єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб’єктом аудиторської діяльності,

встановлення розміру оплати його послуг.

Проект рішення № 1 з питання № 3 порядку денного:

3. 1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА

«КАПІТАЛ ГРАНД» (ідентифікаційний код - 35449775) суб’єктом аудиторської діяльності для проведення

обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік станом на 31.12.2020 року.

3.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД», як із суб’єктом аудиторської діяльності, що наведені у Звіті Наглядової ради Товариства про результати процедури відбору аудитора (аудиторської фірми) за результатами конкурсу та надання рекомендацій на адресу Загальних зборів акціонерів Товариства стосовно вибору аудитора (аудиторської фірми).

3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, або іншу особу уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором, укласти та підписати правочин, який зазначений у пунктах 3.1-3.2 цього рішення, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у 3.1-3.2 цього рішення, а також вносити зміни, підписувати пов’язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв’язку з підписанням вказаного вище правочину».

Проект рішення № 2 з питання № 3 порядку денного:

3.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА»

(ідентифікаційний код - 21994619) суб’єктом аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту

фінансової звітності Товариства за 2020 рік станом на 31.12.2020 року.

3.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА», як із суб’єктом аудиторської діяльності, що наведені у Звіті Наглядової ради Товариства про результати процедури відбору аудитора (аудиторської фірми) за результатами конкурсу та надання рекомендацій на адресу Загальних зборів акціонерів Товариства стосовно вибору аудитора (аудиторської фірми).

3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, або іншу особу уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором, укласти та підписати правочин, який зазначений у пунктах 3.1-3.2 цього рішення, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у 3.1-3.2 цього рішення, а також вносити зміни, підписувати пов’язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв’язку з підписанням вказаного вище правочину.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресами: Донецька область, місто Покровськ, площа Шибанкова, будинок 1-А (4 поверх); Донецька область, смт. Удачне, вул. Восточна (вулиця Східна), буд. 108, (2 поверх будівлі АПК ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ», кабінет юридичного відділу), у робочі дні з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за

порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Генеральний директор Яковенко В.Г. Телефони для довідок: (0623) 595-315.

 

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:

  • на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
  • на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі, якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 зазначеного Закону від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
  • на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів;
  • оскільки Збори скликаються відповідно до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою затверджено порядок денний, який викладений у цьому повідомленні.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність щодо голосування. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 21 грудня 2021 року) становить 848 535 009 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 21 грудня 2021 року) становить 846 028 221 штука.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://pokrovskoe.com.ua.

 

Наглядова рада ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ»

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-12-29 14:00